ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 017 (ป.4-6)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 350000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ป.1 ก (อ.1-2)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2512
งบประมาณ : 160000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ป.1 ข (ป.1-3)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 180000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ป.1 ก (ห้องสมุด)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2509
งบประมาณ : 50000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 312 (โรงอาหาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : 45000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.203/26 (ห้องประชุมอเนกประสงค์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 377000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ : 25000
เพิ่มเติม..