ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

           


             โรงเรียนบ้านท่าฉางตั้งอยู่เลขที่ ๓๗๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๙๐ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๐ โดยราษฎรในหมู่บ้านท่าฉางรวมทุนกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้กับทางราชการ มีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ต่อมาได้รับงบประมาณสำหรับสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น ขนาด ๘×๑๔ เมตร และได้ย้ายจากอาคารเรียนชั่วคราวมาเรียนที่อาคารถาวร เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ ขณะนั้นมีนักเรียนชาย ๓๓ คน นักเรียนหญิง ๓๒ คน ข้าราชการครู ๓ คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ โดยมีผู้บริหารคนแรก ชื่อ นายชับ ปวงมีธรรม               

              ปัจจุบันเปิดทำการสอน ๒ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษามีนักเรียนทั้งสิ้น ๒๙๔ คน  ข้าราชการครูจำนวน ๑๓ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน วิทยากรศาสนาอิสลาม ๑ คน รวม ๑๘ คน   โดยมี นายทัศนัย ลีฬหพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฉาง