คณะผู้บริหาร

นายทัศนัย ลีฬหพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร