ปฐมวัย

นางกาญจนา ตั้งปรัชญาวุฒิ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางกาญจนา เกิดบางนอน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางปาริชาต ชูเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0