ปฐมวัย

นางกาญจนา ตั้งปรัชญาวุฒิ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางกาญจนา เกิดบางนอน
ครู คศ.2

นางปาริชาต ชูเรือง
ครู คศ.1