กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวาสนา พรหมโต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิภาธร ลิ่มเรืองกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวสุวรรณา คล้ายอุดม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0