กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนันธิกา เหล่าเส็น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจันทร์เพ็ญ ขุนพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0