พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวขอมาเรียน ชูมี
พี่เลี้ยงเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้