กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมะลิ กาญจนสุภัค
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์