กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทิพกาญจน์ อักษรกาญจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ