กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพลากร ธีรกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ