กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจงรักษ์ วิเศษ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ