คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจนิสตา สะโตสะแน
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6